ZW2 – Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji LPP SA celem dematerializacji

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji LPP SA celem dematerializacji

Zarząd Spółki LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku pod adresem: ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 15:00.

Spółka zwraca się o złożenie dokumentów akcji w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku. W świetle obowiązującego Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych złożenie dokumentów po tej dacie może skutkować rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych z opóźnieniem (tj. po dniu 1 marca 2021 r.).

Złożenie dokumentów akcji będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Niniejsze wezwanie jest publikowane w związku z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm.) wprowadzającymi obowiązkową dematerializację wszystkich akcji. Moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej (papierowej) wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Podpisy:

Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Sławomir Łoboda – Wiceprezes Zarządu