Raporty

Raporty bieżące

Raporty bieżące to najważniejsze zdarzenia, mające istotny wpływ na sytuację spółki lub mogące w znaczny sposób wpłynąć na cenę akcji LPP SA, ale także zdarzenia korporacyjne.

Raporty bieżące - wszystkie

Icon

RB 22/2023 Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022/2023

Raport bieżący nr: 22/2023
Data: 28.08.2023
Godzina: 17:01

Zarząd LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka” lub „Emitent”), w wykonaniu zalecenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „UKNF”) z dnia 25 lipca 2023 r., wydanego na podstawie przepisu art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 21/2023 Rejestracja zmiany statutu Emitenta

Raport bieżący nr: 21/2023
Data: 10.07.2023
Godzina: 8:30

Zarząd LPP SA (dalej „Emitent”) informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców informacji o zmianie § 5 ust. 5 Statutu Emitenta, ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 20/2023 Wybór członków organu nadzoru

Raport bieżący nr: 20/2023
Data: 30.06.2023
Godzina: 15:16

Zarząd LPP SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2023 r. podjęło uchwałę w sprawie powołania do Rady Nadzorczej następujących osób:

  1. Alicja Milińska
  2. Jagoda Piechocka
  3. Piotr Piechocki
  4. Grze ...
Czytaj więcejIcon
Icon

RB 19/2023 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 30 czerwca 2023 roku

Raport bieżący nr: 19/2023
Data: 30.06.2023
Godzina: 14:24

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2023 roku:

  1. Fundacja Semper Simul 1 978 889 głosów co stanowiło 71,6% liczby głosów na WZA i 60,8% w ogólnej liczbie ...
Czytaj więcejIcon
Icon

RB 18/2023 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 18/2023
Data: 30.06.2023
Godzina: 14:14

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 30 czerwca 2023 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

...
Czytaj więcejIcon
Icon

RB 17/2023 Informacja na temat dywidendy

Raport bieżący nr: 17/2023
Data: 30.06.2023
Godzina: 13:38

Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy od 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023 w wysokości 430 zł na akcję.

Zwyczajne Walne Zgromad ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 16/2023 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji

Raport bieżący nr: 16/2023
Data: 15.06.2023
Godzina: 13:40

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że powziął dzisiaj wiedzę o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 14.06.2023 r. uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 15/2023 Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

Raport bieżący nr: 15/2023
Data: 12.06.2023
Godzina: 14:51

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o złożeniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 7 czerwca 2023 r. oświadczenia o zawarciu ze Spółką umowy ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 14/2023 Powołanie osoby nadzorującej

Raport bieżący nr: 14/2023
Data: 2.06.2023
Godzina: 13:52

 

W związku z rezygnacją Pani Magdaleny Sekuły z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2023 z dnia 31.05.2023 r.) i zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum, Rad ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 13/2023 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 13/2023
Data: 02.06.2023
Godzina: 13:43

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 30 czerwca 2023 roku.

...
Czytaj więcejIcon
Icon

RB 12/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 12/2023
Data: 02.06.2023
Godzina: 13:33

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 30 czerwca 2023 roku.

...
Czytaj więcejIcon
Icon

RB 11/2023 Rezygnacja osób nadzorujących

Raport bieżący nr: 11/2023
Data: 31.05.2023
Godzina: 17:21

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o rezygnacji:

Pani Magdaleny Sekuły – członka Rady Nadzorczej z pełnieniu funkcji z dniem 31.05.2023 r. oraz

Pan ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 10/2023 Informacja o zakończeniu programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr: 10/2023
Data: 31.05.2023
Godzina: 17:14

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zakończeniu programu skupu akcji własnych z uwagi brak przesłanek do realizacji tego programu.

Zgodnie z uchwałą nr 21 Zwyczajnego ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 09/2023 Polityka dywidendowa LPP SA na lata 2024 – 2026

Raport bieżący nr: 09/2023
Data: 31.05.2023
Godzina: 17:06

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym przyjął propozycję Polityki dywidendowej LPP SA na lata 2024-2026, która zostanie przedstawiona najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Treść polityki dywide ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 08/2023 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

Raport bieżący nr: 08/2023
Data: 23.05.2023
Godzina: 14:13

 

Zarząd LPP SA informuje, że terminy publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023/24 oraz raportu za I półrocze 2023/24 roku uległy zmianie zgodnie z poniższym:

  1. skonsolidowany raport za I kwartał 2023/24: 14 czerwca 2023 ro ...
Czytaj więcejIcon