Raporty bieżące

RB 11/2020 Informacja na temat dywidendy            

30.03.2020

Informacja na temat dywidendy 


Raport bieżący nr: 11/2020

Data: 30.03.2020

Godzina: 17:06

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 30 marca 2020 roku podjął uchwałę, w której postanowił rekomendować Radzie Nadzorczej LPP SA i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP SA niewypłacanie dywidendy za rok finansowy zakończony 31 stycznia 2020 roku.

W swej decyzji Zarząd Spółki kieruje się dobrem pracowników i chęcią utrzymania miejsc pracy oraz zapewnieniem płynności finansowej Spółki, w aktualnej trudnej sytuacji rynkowej, wywołanej epidemią koronawirusa COVID-19.

Wspomniany wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Nadzorczej LPP SA, zgodnie z wymogiem postanowienia § 33 ust. 3 Statutu Spółki i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki.

 

RB 11 2020 – Informacja na temat dywidendy