Akcjonariat LPP SA

  • Kapitał akcyjny LPP SA wynosi 3 710 380 (trzy miliony siedemset dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) PLN i dzieli się na 1 854 241 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcje o wartości nominalnej 2 PLN każda.
  • Akcje zwykłe stanowią 1 505 190 (jeden milion pięćset pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) i uprawniają do jednego głosu na WZA. Akcje imienne stanowią 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) i uprawniają do pięciu głosów na WZA.
  • W 2018 roku założyciele i dotychczasowi główni akcjonariusze LPP SA, w celu zapewnienia jej długofalowej ciągłości i uniknięcia rozdrobnienia kapitału Spółki w przyszłości, podjęli decyzję o utworzeniu fundacji i wniesieniu tam posiadane przez siebie akcji.

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZA:

Akcjonariusz

Liczba posiadanych akcji (w szt.)Udział w kapitale zakładowymLiczba głosów na WZAUdział w ogólnej liczbie głosów na WZA

Fundacja Sempur Simul*

578 88931.2%1 978 88960.8%

Fundacja Sky**

185 96310.0%185 9635.7%

Pozostali

1 090 33858.8%1 090 33833.5%

Razem

1 855 190100.0%3 255 190100.0%

*Fundacja Semper Simul – fundacja blisko związana z panem Markiem Piechockim (art. 3 ust. 1 pkt. 26 lit. d MAR)
**Fundacja Sky – fundacja związana z panem Jerzym Lubiańcem – współzałożycielem LPP SA