Kodeks postępowania LPP

Kodeks Postępowania LPP jest dokumentem uwzględniającym zapisy konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka określającym warunki jakich bezwzględnie zobowiązani są przestrzegać nasi dostawcy, aby móc podjąć współpracę z LPP.

Zasady opisane w naszym Kodeksie Postępowania obejmują m.in.:

konieczność posiadania polityki wynagrodzeń i formalnych warunków zatrudniania

bezwzględny zakaz zatrudniania dzieci

dobrowolność pracy

wolność zrzeszania się

równość traktowania wszystkich pracowników

standardy bezpieczeństwa i higieny pracy

Poza koniecznością przestrzegania Kodeksu Postępowania LPP, kontrolujemy warunki pracy u naszych dostawców, poddając ich regularnym audytom dokonywanym przez przedstawicieli naszych biur, a także niezależne firmy audytorskie.

 

Od 2013 roku jesteśmy aktywnym członkiem organizacji International Accord, która działa w imieniu branży fashion na rzecz poprawy warunków pracy w Bangladeszu. Za jej pośrednictwem monitorujemy poziom bezpieczeństwa pracy szwalni, w których produkowane są nasze kolekcje. W przypadku wykrycia nieprawidłowości opracowywane są i wdrażane plany naprawcze, których postęp również podlega stałej kontroli.

Równolegle dzięki członkostwu w Accord pracownicy fabryk, z którymi współpracujemy w Bangladeszu odbywają szkolenia i mają dostęp do mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości w zakresie BHP. Mechanizm jest zgodny z Wytycznymi ONZ ds. biznesu i praw człowieka.

Zależy nam na tym, aby nasi dostawcy byli świadomi praw swoich pracowników, których powinni bezwzględnie przestrzegać, dlatego od 2018 r. organizujemy w Bangladeszu Awarness Day, podczas którego edukujemy dostawców w zakresie praw człowieka, praw pracowniczych i zasad BHP.

Chcemy rozszerzać zasięg naszego oddziaływania na etykę pracy naszych dostawców, dlatego w 2023 roku jako jedyna polska firma odzieżowa dołączyliśmy do sygnatariuszy porozumienia International Accord Pakistan działającego na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładach produkujących odzież w Pakistanie.

Oprócz kontroli prowadzonych za pośrednictwem International Accord, regularnie poddajemy fabryki z nami współpracujące audytom socjalnym. W tym celu od 2017 roku współpracujemy z organizacją SGS, a w 2022 r. rozpoczęliśmy współpracę z amfori BSCI, międzynarodowym stowarzyszeniem działającym na rzecz bardziej transparentnego i zrównoważonego handlu.

Dzięki temu monitorujemy fabryki pod kątem społecznym i środowiskowym. System wspomaga nas w eliminowaniu z naszego łańcucha dostaw podmiotów, które nie zapewniają m.in. godnych warunków pracy i wynagrodzenia.

W ramach łańcucha dostaw dbamy też o etyczne i zrównoważone pozyskiwanie surowców. Przykładem tego jest choćby nasze partnerstwo z Cotton Made in Africa, będące standardem zrównoważonej uprawy bawełny w Afryce. Dzięki temu oprócz pozyskiwania surowca możemy wspierać lokalne społeczności w Afryce.

Środki uzyskane z tytułu odpłatnego korzystania z licencji przeznaczane są na finansowanie szkoleń dla rolników, poprawę warunków pracy oraz promocję równości płci i poszanowanie praw dzieci. Ze środków finansowane są też projekty społeczne w zakresie edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz wsparcia kobiet na lokalnym rynku pracy. W 2023 r. przedłużyliśmy partnerstwo na kolejne 2 lata.