FUNDAMENTEM
NASZEJ FIRMY
SĄ LUDZIE
0tys.

pracowników
zatrudnialiśmy w LPP
w 2021 (45,4% w Polsce)

0mln

PLN wydaliśmy na
poprawę bezpieczeństwa
w fabrykach (od 2013 R.)

LUDZIE

Stanowimy różnorodną grupą specjalistów z wielu uzupełniających się dziedzin. Dla nas liczy się rozwój i praca zespołowa.
Dlatego wspólnie staramy się budować wizerunek najlepszej firmy odzieżowej w Polsce i na świecie oraz nieść pomoc potrzebującym.

NASZE ZASADY

Przez lata wypracowaliśmy łączące nas zasady – takie jak odpowiedzialność, otwartość i szacunek do innych – a także twórczą i nieformalną atmosferę pracy. W połączeniu z unikatowymi kompetencjami naszych pracowników, oferowanymi przez nas możliwościami rozwoju zawodowego i wspólną pasją do mody, tworzymy silny i zgrany zespół.

Na każdym etapie naszego modelu biznesowego przestrzegamy praw człowieka i wymagamy tego również od naszych dostawców. Poszanowanie praw człowieka w LPP przejawia się w podejmowaniu działań, które regulują i promują godne traktowanie naszych pracowników, dostawców, klientów i innych interesariuszy.

lppsa ludzie  nasze zasady 900x600px

Jesteśmy organizacją, która promuje różnorodność, czego dowodzimy w naszych codziennych praktykach, zakazując dyskryminacji pracowników i aktywnie działając na rzecz różnorodności. Zobowiązaliśmy się do tego również podpisując w 2019 roku Kartę Różnorodności.

Dokonaliśmy analizy luki płacowej w naszej organizacji, czyli różnicy między wynagrodzeniami mężczyzn i kobiet. W 2021 wyniosła ona 4%, podczas gdy wartość tego indeksu w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2020 to 4,8% na niekorzyść kobiet.

W całej Grupie LPP zatrudniamy 208 osób niepełnosprawnych. Intensywnie współpracujemy m.in. z gronem telepracowników, rozwijając nasz projekt aktywizacji osób niepełnosprawnych. Pomagają nam oni w licznych procesach HRowych czy związanych z BHP.

31 808

pracowników na całym
świecie w 2021 roku

4%

wysokość luki płacowej
w organizacji w 2021 roku

325

pracowników z niepełnosprawnościami
w Grupie LPP

PRACA W LPP

lppsa ludzie praca w lpp 900x600px

Rok 2021 był dla Grupy LPP czasem intensywnego rozwoju, który spowodował konieczność prowadzenia rekrutacji na ogromną skalę. Na koniec roku 2021 zatrudnienie Grupy LPP wzrosło do prawie 32 tysięcy osób. Dynamika zmian zachodzących w strukturach organizacyjnych skutkowała przeprowadzeniem szeregu działań służących utrzymaniu efektywności procesów rekrutacji, wdrażania i rozwoju pracowników, a także budowania i zarządzania zespołem.

Wdrożyliśmy nowoczesną platformę LMS, wspierającą tworzenie kontentu szkoleniowego, podnieśliśmy wynagrodzenia w centrali LPP oraz przeprowadziliśmy największą w historii firmy liczbę rekrutacji wewnętrznych, a tym samym pionowych oraz poziomych awansów.

LPP podjęło również współpracę z ekspertkami firmy Divercity+ w celu zmapowania obszarów DE&I i stworzenia polityki Diversity & Inclusion. Dokument zostanie wdrożony w LPP w drugim kwartale 2022.

Oprócz tego opracowano program edukacyjny na 2022 rok. Akademia DE&I ma wzmocnić budowanie kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność i niedyskryminującej, ale też ułatwić wdrażanie jednolitych standardów inkluzywnego języka w komunikacji z interesariuszami.

4,5

średnia liczba godzin
szkoleniowych na pracownika
w całej Grupie LPP

4 mln zł

zainwestowaliśmy
w rozwój pracowników
centrali LPP

42%

wskaźnik NPS (Net Promoter Score)
naszych działań rozwojowych

lppsa ludzie lpp team 900x600px

Do dyspozycji pracowników Centrali jest bezpłatna siłownia oraz rowery, którymi mogą oni poruszać się pomiędzy różnymi lokalizacjami. W LPP działa sportowa drużyna LPP TEAM, a w niej sekcje biegowa, triatlonowa i rowerowa. Sponsorujemy jej członków, umożliwiając im udział w zawodach czy zakup strojów sportowych.


Dbając o zdrowie pracowników, umożliwiamy im wykupienie dofinansowywanych w połowie pakietów medycznych (dla nich samych oraz – w przypadku osób zatrudnionych w LPP SA – również rodziny) oraz karty Multisport.

KARIERA

lppsa ludzie kariera 900x600px v2

Jednym z największych wyzwań HR w roku 2021 było uruchomienie Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim i rekrutacja na potrzeby jego działania. Jest to obiekt, w którym docelowo znajdzie zatrudnienie ok. 500 osób.

Na stanowiska sprzedawcy w salonach sprzedaży poszukujemy osób z potencjałem do rozwoju, który rozumiemy jako postawę otwartości na naukę oraz chęć do pracy.

To właśnie osoby o takim podejściu gwarantują nam naturalną sukcesję, czego dowodzi rosnący odsetek promocji wewnętrznych.

10%

o tyle podniesiono
wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych w Centrali LPP

476

salonów otworzyliśmy w roku
obrotowym 2021/22, zapewniając
tysiące miejsc pracy w całej
Polsce i zagranicą

44%

o tyle wzrosła
liczba osób zatrudnionych
w Grupie LPP

lppsa ludzie kariera współpraca uczelnie 900x600px

Aby pokazać, jakim jesteśmy pracodawcą i jakie oferujemy możliwości rozwoju, od lat prowadzimy działania employer brandingowe, współpracując między innymi z uczelniami wyższymi o profilu artystycznym, a także technicznym. Po etapie licznych obostrzeń związanych z pandemią, stopniowo powracamy do organizacji dni otwartych i warsztatów w formie stacjonarnej. Organizujemy również dedykowane konkursy naszych marek, w których nagrodą jest możliwość odbycia stażu oraz testujemy rozwiązania umożliwiające aplikowanie na stanowiska kreatywne bez konieczności wysyłania CV, a skupiające się wokół portfolio. Dzięki temu szansę na realizację swoich marzeń zawodowych mają nie tylko profesjonaliści z wykształceniem, ale także osoby z ogromnym potencjałem, doświadczeniem lub po prostu mające talent.

Jednocześnie kontynuujemy współpracę z uczelniami artystycznymi, przyznając wyróżnienia najlepszym studentom i dyplomantom i zapraszając ich do odbycia stażu, partnerowaliśmy konkursom związanym z modą (w tym zrównoważoną) i udzielaliśmy się podczas tematycznych wydarzeń.

DOSTAWCY

lppsa ludzie dostawcy audyty 900x600px

Monitorowanie wpływu, jaki nasza działalność biznesowa wywiera na otoczenie, szczególnie w kontekście warunków pracy w krajach rozwijających się, jest nieodłącznym elementem naszego działania. Dlatego warunkiem kooperacji z dostawcami jest przestrzeganie zasad zawartych m.in. w „Kodeksie Postępowania LPP”.


Kontroli służą regularne audyty dostawców dokonywane przez nasze biura, a także niezależne firmy audytorskie. W ciągu ostatnich 8 lat zrealizowaliśmy szereg inicjatyw, których nadrzędnym celem była kontrola łańcucha dostaw, szczególnie w zakresie poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w fabrykach.

lppsa ludzie dostawcy kodeks postępowania 900x600px

„Kodeks Postępowania LPP” określa wymagania, których bezwzględnie muszą przestrzegać wszyscy nasi dostawcy. Dokument uwzględnia zapisy konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także zobowiązuje dostawców do dbałości o środowisko naturalne.

Zasady opisane w Kodeksie obejmują m.in.:

  • konieczność posiadania odpowiedniej polityki wynagrodzeń i warunków formalnych zatrudniania pracowników,
  • bezwzględny zakaz zatrudniania dzieci,
  • dobrowolność pracy,
  • wolność zrzeszania się,
  • równość traktowania wszystkich pracowników,
  • standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.
100%

nowych dostawców zobowiązanych
do spełniania kryteriów
„Kodeksu Postępowania LPP”

609

audytów pod kątem BHP, warunków
pracy i przestrzegania praw człowieka
w roku obrotowym 2021/22

5,6 mln zł

nakładów na rzecz zwiększania
bezpieczeństwa w fabrykach dostawców
w roku obrotowym 2021/22

FUNDACJA LPP I WOLONTARIAT

lppsa ludzie lpp pomaga działania prospołeczne 900x600px

Realizację działań prospołecznych, prozdrowotnych i prośrodowiskowich wspiera od 3 lat Fundacja LPP. W jej ramach pomagamy działającym na Pomorzu i w Małopolsce (gdzie mieszczą się nasze siedziby) organizacjom i ich podopiecznym. Koncentrujemy się na projektach skierowanych do: dzieci i młodzieży z domów dla dzieci lub objętych pieczą zastępczą, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, chorych lub niepełnosprawnych, osób w kryzysie bezdomności, ofiar katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Wspieramy również projekty społeczne organizowane w bezpośrednim sąsiedztwie firmy.

Niezależnie od sytuacji politycznej czy gospodarczej, która wpływa na działalność firmy, a także nasze otoczenie, Fundacja niezmiennie realizuje działania statutowe oraz wspiera kolejne projekty na coraz szerszą skalę.

123 tys. sztuk

odzieży oraz 800 par
butów przekazanych na cele
społeczne w ramach
działalności Fundacji

0,5 mln zł

wartość wsparcia, przekazanego
przez Fundację LPP na projekt
„Moda na lepszy start” dla podopiecznych
17 domów dla dzieci

ponad 6 mln zł

całkowita wartość wsparcia pieniężnego
i rzeczowego w ramach Fundacji LPP
oraz spółek Grupy LPP w roku
obrotowym 2021/2022

lppsa ludzie lpp pomaga działania prospołeczne 900x600px v2

Pracownicy LPP od lat angażują się w akcje wolontariatu pracowniczego. Są to działania zarówno długofalowe, we współpracy z partnerami społecznymi, jak i jednorazowe akcje. W 2021 roku 374 pracowników Grupy LPP zaangażowało się w wolontariat pracowniczy.

Pomagali w remoncie dwóch Domów dla Dzieci w Malborku, prowadzili warsztaty kreatywne podczas Festynu Lato na Dolnym z LPP dla mieszkańców Dolnego Miasta w Gdańsku, zasadzili drzewa w Borach Tucholskich, cyklicznie angażują się w działania na rzecz dziko żyjących kotów Kocie Budki, podczas których są budowane oraz remontowane budki dla kotów na terenie byłej gdyńskiej stoczni.

Ponadto w ramach programu minigrantów dla pracowników – wolontariuszy w 2021 roku odbyły się dwie edycje konkursu: letnia, w ramach której zrealizowano 3 projekty wolontariatu pracowniczego na łączną kwotę 40 000 zł oraz świąteczna – w ramach której zrealizowano 11 projektów wolontariatu pracowniczego na łączną kwotę 55 000 zł. Łącznie na realizację potrzeb lokalnych społeczności w ramach minigrantów Fundacja LPP przekazała 95 000 zł.

374

wolontariuszy zaangażowało
się w akcje wolontariatu
pracowniczego Grupy LPP

5 257

godzin przepracowaliśmy
w ramach wolontariatu
pracowniczego

95 tys. zł

łączna wartość działań pomocowych
w ramach wolontariatu pracowniczego
programu Minigranty

LPP SA - Odpowiedzialność - Pobierz Raport CSR

Pełen raport za 2021/22 rok znajdziesz tutaj:

Pobierz raport